how to make your own website for free


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

Jelen ÁSZF Weboldal készítésre, valamint honlappal kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozik.

Megrendeléssel és szolgáltatások igénybevételével elfogadja az alábbi felételeket.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed a 

3DPR Kft. mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)

valamint a vele Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) kötő Megrendelőre (a továbbiakban: Megrendelő). A jelen ÁSZF a Vállalkozási Szerződéssel együtt határozza meg a megbízás teljesítése során Megrendelő és Szolgáltató (együtt a továbbiakban: Szerződő felek, vagy bármelyikük külön-külön nem nevesítve a továbbiakban: Szerződő fél) jogait és kötelezettségeit. 

A Szerződő felek a Vállalkozási Szerződésben határozzák meg a Vállalkozási Szerződés jelen ÁSZF-hez képest egyedi feltételeit így különösen a Szolgáltató által ellátandó feladatokat, a szerződésszerű teljesítés esetén a Szolgáltatót megillető díjazás mértékét, esedékességét, a feladatok teljesítésének ütemezését, határidejét. A jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók mindazokban a kérdésekben, amelyekről a Vállalkozási Szerződés részletesen nem rendelkezik. A Vállalkozási Szerződésnek az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi, és azzal együttesen alkotja Szerződő felek között létrejött szerződést. 

1. AZ ÁSZF IDŐBELI HATÁLYA

1.1./ Az ÁSZF – az alábbi kivételektől eltekintve – az URL-en történő közzététellel lép hatályba. Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a közzététel napján, vagy azt követően megkötött Vállalkozási Szerződésekre.

1.2./ Megrendelő a megrendeléssel elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételek és a kiegészítésként szolgáló Projektszabályzat minden pontját.

1.3./ A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, a módosítást pedig köteles URL-jén közzétenni. A Megrendelő, akire az ÁSZF hatálya kiterjed, a módosult ÁSZF-ről való alábbiak szerinti értesítést követően a Módosult ÁSZF-el kapcsolatban a Szolgáltató felé észrevételeket tehet. Amennyiben a Szerződő felek között a fenti észrevételek alapján a módosult ÁSZF kapcsán nem jön létre akár a Vállalkozási Szerződés módosításával megállapodás, a Megrendelő jogosult az ÁSZF 7.4./ pontjának szabályai szerint a Vállalkozási Szerződést felmondani.

Az ÁSZF módosítása a módosítást URL-en történő közzétételét követően lép hatálya, feltéve, hogy a Szolgáltató a Megrendelőt az ÁSZF módosításáról, a Megrendelőnek a Vállalkozási Szerződésben rögzített elektronikus értesítési címére (e-mail cím) történő üzenet megküldésével értesített. Az értesítés esetleges elmaradása vagy késedelmes teljesítése esetén a módosult ÁSZF a Megrendelő tudomásszerzését követően lép hatályba. A módosult ÁSZF hatálybalépésével egyidejűleg a korábban alkalmazott általános szerződési feltételek hatályukat vesztik.

2. AZ ÁSZF ÉS A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2.1./ Amennyiben a Szerződő felek a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérnek, az eltérő feltételeket a Vállalkozási Szerződésben határozzák meg. Amennyiben a Vállalkozási Szerződésben foglaltak eltérnek a jelen ÁSZF-től, a Vállalkozási Szerződésben foglaltak tekintendők irányadónak. A fenti rendelkezést kell megfelelően alkalmazni arra az esetre is, ha a Vállalkozási Szerződés megkötését követően módosult ÁSZF rendelkezései térnek el a Vállalkozási Szerződésben foglaltaktól. A fenti esetben az utóbb hatályba lépő módosult ÁSZF a Szerződő felek között korábban létrejött Vállalkozási Szerződést nem módosítja.

2.2./ Az ÁSZF alapján a Szerződő feleket szerződés létrehozására irányuló kötelezettség nem terheli, figyelemmel arra, hogy a Szerződő felek a Vállalkozási Szerződésben határozzák meg a szerződés tárgyát képező megbízást, a Szolgáltatót megillető díjazás mértékét, esedékességét, a feladatok teljesítésének ütemezését, határidejét.

3. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

3.1./ A Megrendelő és a Szolgáltató között a Vállalkozási Szerződés az URL-en történő megrendeléssel jön létre.

4. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TÁRGYA

4.1./ Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen ÁSZF használatával megkötésre kerülő Vállalkozási Szerződés célja az, hogy Szolgáltató Megrendelő részére a Vállalkozási Szerződésben rögzítettek szerint:

CMS rendszer telepítése, kezelése, konfigurálása és adatfeltöltése magyar vagy más nyelven;

CMS alapú honlap karbantartása, tartalmának frissítése

4.2./ Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatás szakszerű és megfelelő színvonalú ellátásához szükséges szakértelemmel és felkészültséggel, továbbá a szükséges személyi és tárgyi eszközökkel rendelkezik.

4.3./ A Megrendelő a Szolgáltatót jogosult megbízni tárhely szolgáltatás és domain regisztráció megrendelésére a szolgáltatóval viszonteladói szerződésben álló feleken keresztül. A Megrendelő a doamin regisztráció és tárhely szolgáltatás megrendelésének igényével kijelenti, hogy a kiválasztott tld (végződés) nyilvántartó szervezete által előírt szabályozást (Pl.: .hu esetén: ISZT (www.domain.hu), .org esetén ICANN (www.icann.org stb.), valamint a szolgáltatóval viszonteladói szerződésben álló szolgáltató Szerződési feltételeit elfogadja.

A Megrendelő a domain igénylésével, delegálásával, és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató és az adott tld-hez tartozó nyilvántartó, harmadik fél felé valós adatokat közöl. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért amennyiben a Megrendelő által szolgáltatott téves vagy hamis adatokból kifolyólag a Megrendelő domain címe zárolásra vagy törlésre kerül.

Amennyiben a Megrendelő a .hu domain regisztrálásához nem biztosítja a harmadik fél által megkövetelt hiteles dokumentumokat a harmadik fél által megszabott határidőn belül, azzal a Szolgáltató részére megbízást ad a domainnek a Szolgáltató nevére történő regisztrálás a gyorsabb bejegyzés érdekében. Erre tekintettel a Szolgáltató kötelezi magát a Megrendelő kérése alapján a domain névről történő lemondó nyilatkozatot megtenni, azt a harmadik fél és a Megrendelő részére megküldeni. Amennyiben időközben a Megrendelő hivatalos domain igénylőlapot nyújt be a harmadik fél részére, a Szolgáltató a domain bejegyzési kérelmet visszavonja és az a Megrendelő saját nevében ismételten benyújtásra kerül.

A Megrendelő jogosult megrendelést adni a Szolgáltató részére a domain bejegyzésre amennyiben a Megrendelő a fizetési és hiteles dokumentum benyújtási kötelezettségének eleget tett de azt követően 2 (kettő) munkanapon belül a domain bejegyzésére nem került sor vagy nem kezdődött meg. 

A CMS rendszer telepítése, kezelése, konfigurálása és adatfeltöltés során a Szolgáltató nem köteles: 

– Egynél több domain regisztrációra vagy átregisztrációra;

– Jogi dokumentációk elkészítésére (ÁSZF, Adatkezelési tájékoztató, egyéb dokumentumok);

– SEO marketing vagy SM marketing tevékenységre

– Bármely programozási tevékenység ellátására vagy egyedi kódolású oldal telepítése, kezelése, konfigurálása;

A Szolgáltató annak érdekben, hogy a megfelelő szakmai színvonalú szolgáltatást tudja nyújtani a Megrendelő részére, csak a szolgáltatóval szerződésben álló partner szerverén keresztül jogosult és köteles a megrendelt szolgáltatást teljesíteni így a CMS rendszer telepítésének, kezelésének, konfigurálásának alapfeltétele a Megrendelőnek a Szolgáltatón keresztül történő domain regisztrációja.

4.4./ A Megrendelő semmilyen nyilvános vagy harmadik személy részére történő megnyilvánulása sem csorbíthatja a Szolgáltató jó hírnevét.

4.5./ A Megrendelő nem jogosult a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás harmadik személy részére történő továbbértékesítésére.

4.6./ A Szolgáltató az általános jellegű ügyfélszolgálati kérdéseket 48 órán belül, a technikai illetve rendszergazdai tevékenységre vonatkozó kérdéseket 72 órán belül köteles megválaszolni, melyet megrendelő a https://saturnstudio.hu URL-en történő bejelentkezést követően a hibabejelentés menüpontban jogosult szolgáltató felé jelezni.

4.7./ A Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételek biztosítani.

A Megrendelő köteles a Szolgáltató által kezelt adataiban történő változásokat 8 napon belül bejelenteni a Szolgáltató részére.

5. A SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1./ Szerződő felek rögzítik, hogy Szolgáltató a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, azonban ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Szolgáltató köteles a Megrendelőt figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelő utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, szolgáltató nem köteles azoknak eleget tenni, vagy amennyiben mégis úgy az utasításból eredő károk a Megrendelőt terhelik. Szolgáltató Megrendelő utasítása szerint nem láthatja el feladatát, ha az jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértéséhez, avagy az élet- és/vagy vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezet. Amennyiben a Megrendelő szakszerűtlen módon használja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást a szakszerűtlen használatból eredően magának vagy más személynek okozott károkért a Megrendelő felel.

5.2./ Szerződő felek minden olyan körülményről, amely a megrendelés ellátását veszélyezteti vagy gátolja haladéktalanul kötelesek tájékoztatni egymást.

5.3./ Abban az esetben ha Megrendelő a Szolgáltató tevékenységének kapcsán kifogással kíván élni, úgy azt, a kifogásra okot adó körülményről való tudomásszerzést követően írásban jogosult megtenni.

5.4./ Megrendelő köteles átadni a munka elvégzéséhez nélkülözhetetlen információkat, hozzáféréseket Szolgáltató részére a Projektszabályzatban meghatározott módon.

5.5./ Szolgáltató harmadik személy közreműködésének igénybevételére korlátlanul jogosult, Szolgáltató az igénybe vett harmadik személyért nem felel.

6. VÁLLALKOZÁSI DÍJ

6.1./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen ÁSZF 1.1./ pontjában körülírt feladatok ellátásáért Megrendelő a Vállalkozási Szerződésben foglalt Vállalkozási díjakat (a továbbiakban: Vállalkozási díj) köteles megfizetni.

Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni a Vállalkozási Szerződésből fakadó feladatok ellátása során felmerült, előre egyeztetett, igazolt és az esetleges kiegészítő szolgáltatások telepítésével járó költségeit. Amennyiben a Szolgáltató a Megrendelő számára előzetesen, írásban jelzi, hogy az általa igényelt tevékenység nem képezi a Vállalkozási Szerződés részét és arra a Megrendelő ennek ellenére igényt tart, a Szolgáltató jogosult az elvégzett tevékenységért a Vállalkozási Szerződésben meghatározott Vállalkozási díjat érvényesíteni a Megrendelő felé.

6.2./ A Szolgáltató a Vállalkozási Szerződés alapján meghatározott tárgyidőszakra vonatkozóan nyújtott szolgáltatásról a tárgyidőszak kezdetének első naptári napján jogosult számlát kibocsátani, 1 munkanap fizetési határidővel.

Szolgáltató a Vállalkozási Szerződés alapján a konkrét összegben illetve a tárgyidőszakban történt használat mértéke vagy egyéb mérőszám (pl.: darab, munkaóra) alapján meghatározott Vállalkozási díjról a teljesítés átvételét illetve a tárgyidőszak lezárultát követően jogosult számlát kibocsátani, 1 nap fizetési határidővel

6.3./ A Vállalkozási díjelőleg fizetési kötelezettségről a Szolgáltató a kiegészítésként szolgáló projektszabályzatban tájékoztatja a Megrendelőt.

6.4/ Amennyiben Megrendelő a Vállalkozási díj megfizetésével késedelembe esik, úgy a késedelembe esés napjától a késedelem idejére a díjbekérő értékének 25%-ával megegyező késedelmi díjat köteles a Szolgáltató részére megfizetni. Amennyiben megrendelő a számla értékét és a késedelmi díjat nem fizeti meg úgy szolgáltató korlátozhatja a honlap(ok) elérését és a visszakapcsolásért 15000 Ft. (tizenötezer forint) visszakapcsolási díjat számít fel.

6.5./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha Megrendelő 8 (nyolc) napot meghaladó késedelembe esik a Vállalkozási díj megfizetésével, úgy Szolgáltató jogosult a Vállalkozási Szerződést felmondani. Az ebből fakadó esetleges károkért Megrendelő felel.

Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató írásbeli felszólítására sem tesz eleget fizetési kötelezettségének a Szolgáltató jogosult a CMS szolgáltatás korlátozására illetve a 8 (nyolc) napot meghaladó késedelem esetében a CMS szolgáltatás megtagadására. A már teljesített szolgáltatások Vállalkozási díjának visszatérítésére a Megrendelő nem tarthat igényt.

A CMS szolgáltatás korlátozása illetve megtagadása esetében a szolgáltatás visszaállításáért a Szolgáltató 10.170,- Ft azaz Tízezer-egyszázhetven forint díjat jogosult felszámítani.

6.6./ Szolgáltató jogosult a Megrendelő késedelmes teljesítéséből fakadó igazolt károkat és költségeket (ügyvédi munkadíj, fizetési meghagyásnál felmerülő díj, illeték, végrehajtási eljárás költségei, stb.) érvényesíteni a Megrendelővel szemben.

7. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS MEGSZŰNÉSE

7.1./ A Vállalkozási Szerződés a Szerződő felek között a megrendelés teljesítésével megszűnik.

7.2./ A Vállalkozási Szerződés megszűnik amennyiben:

a./ Szerződő felek bármelyike jogutód nélkül megszűnik,

b./ Szerződő felek a Vállalkozási Szerződést közös megegyezéssel írásban megszüntetik,

c./ Szerződő felek a Vállalkozási Szerződést közös megegyezéssel írásban felbontják,

d./ Szerződő felek bármelyike a Vállalkozási Szerződéstől eláll,

e./ A Megrendelő nem fizeti meg a Vállalkozási Szerződés létrejöttét követően 8 munkanapon belül az abban foglalt Vállalkozási Díjelőleget,

f./ Szerződő felek bármelyike a Vállalkozási Szerződést a másik Szerződő fél súlyos szerződésszegésére hivatkozással, azonnali hatályú írásbeli rendkívüli felmondás útján megszünteti,

g./ Szerződő felek a Vállalkozási Szerződést három (3) napos határidővel, indokolás nélkül hivatalos postai tértivevényes küldeménnyel vagy elektronikus úton megküldött írásbeli rendes felmondás útján megszüntetik,

h./ A Szolgáltató jogosult a Vállalkozási szerződést a Megrendelő által elkövetett, a jelen ÁSZF 7.5./ pontjában példaszerűen felsorolt súlyos szerződésszegések esetében, illetve a 6.1./ pontban foglalt vállalkozási díjfizetés elmulasztása esetében azonnali hatályú írásbeli rendkívüli felmondás útján öt (5) napos határidővel megszüntetni.

i./ Amennyiben a Megrendelő a megrendelt CMS szolgáltatás teljesítése során a Szolgáltatóval a kapcsolatot megszakítja – a Szolgáltató megkereséseit 7 (hét) munkanapon túl megválaszolatlanul hagyja – a Szolgáltató jogosult a Vállalkozási Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Szerződő Felek között létrejött Vállalkozási Szerződésben foglaltakhoz képest az elvégzett munkával arányos Vállalkozási Díjat kiszámlázni a Megrendelő részére.

7.3./ Amennyiben a Szerződő felek bármelyikével szemben csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek, úgy a másik Szerződő fél a Vállalkozási Szerződéstől a csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás kezdő időpontját követően jogosult elállni vagy rendes felmondással egyoldalúan megszüntetni.

7.4./ Amennyiben a Vállalkozási Szerződés vagy a Rendszergazdai és Tartalomkezelési szolgáltatásokra vonatkozó szerződés fennállása alatt a Szolgáltató az ÁSZF-et módosítja, a módosult ÁSZF hatálybalépéséig és legalább 15 (tizenöt) napos felmondási idővel a Megrendelő jogosult a Vállalkozási Szerződést rendes felmondás útján megszüntetni arra való hivatkozással, hogy a módosult ÁSZF hatályosulása esetére a Vállalkozási Szerződést nem kívánja fenntartani. A fenti esetben a módosult ÁSZF a Szerződő felek között nem lép hatályba és a nem módosult ÁSZF marad a továbbiakban is irányadó. A jelen pontban foglalt rendes felmondási jog a Megrendelőt akkor is megilleti, ha a Szolgáltatóval észrevételt nem közölt.

7.5./ A Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal, írásban felmondani a Vállalkozási szerződést amennyiben a Megrendelő:

– illetéktelenül összegyűjtött, mások tulajdonát képező, szerzői jog alatt álló tartalmat kíván elhelyeztetni CMS alapú honlapján;

– nem fizeti meg a vállalkozási díj előleget;

– elérhetetlenné válik, vagy nem küldi meg szolgáltató részére a CMS alapú honlap elkészítéséhez szükséges adatokat;

– ésszerűtlen módosítást kér, melyhez feltétlenül ragaszkodik

7.6./ Amennyiben Megrendelő a Vállalkozási Szerződésben megrendelt havidíjas adatkezelési és tartalomkezelési szolgáltatást nem kívánja igénybe venni, a szerződés megszüntetésével egyidejűleg a Szolgáltató saját belépési adatokkal és jelszóval ellátott emailben átadja a CMS alapú rendszert és a továbbiakban nem áll módjában módosításokat végrehajtani a Megrendelő részére átadott CMS alapú rendszeren – kivéve az Árlistán feltüntetett díjszabások ellenében.

8. KNOW-HOW

8.1./ Szerződő felek rögzítik, hogy Szolgáltatónak a Vállalkozási Szerződés ellátása során létrehozott szellemi termékei – azaz a jelen szerződés hatálybalépését megelőzően és azt követően létrehozott CMS rendszer telepítése, kezelése, konfigurálása és adatfeltöltése és annak a Vállalkozási Szerződés hatálya alatt létrejött tartalma – a Szolgáltató know-how-jának minősülnek, így azok szerzői jogi védelemben részesülnek.

8.2./ Szolgáltató kiköti, hogy a CMS rendszer Megrendelő részére nyújtott hozzáférésével nem ruházza át a know-how kizárólagos vagy korlátozott rendelkezési jogát.

9. ÜZLETI TITOK

9.1./ A jelen ÁSZF értelmében üzleti titoknak (a továbbiakban: Üzleti Titok) minősül –megjelenési formájától függetlenül – a Megrendelő gazdasági tevékenységéhez, pénzügyi vagy jogi helyzetéhez kapcsolódó minden olyan tény, adat, információ, megoldás, szerzői (személyhez fűződő és vagyoni) jog, know-how, ötlet vagy szerződési ajánlat és egyéb információ, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése a Megrendelő pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében Megrendelő a szükséges intézkedéseket megtette.

9.2./ Szolgáltató a tudomására jutott Üzleti Titkot köteles megőrizni, azt – Megrendelő írásbeli hozzájárulása nélkül – semmilyen formában, semmilyen eszközzel, illetve semmilyen célra nem jogosult részben vagy egészben harmadik fél részére – a Szolgáltató által igénybe vett harmadik személy közreműködése esetét kivéve – átadni, bármely formában hozzáférhetővé tenni, nyilvánosságra hozni, vagy a saját céljára felhasználni.

9.3./ Nem tartozik a fenti tilalom alá (i) az az Üzleti Titok, amely más úton már nyilvánosságra került vagy mások számára már szabadon megismerhetővé vált, (ii) azon nyilatkozatokra, amelyek megtételére Megrendelőt jogszabály kötelezi.

9.4./ Szolgáltató vállalja, hogy a fenti rendelkezéseket alkalmazottaival, tagjaival is betartatja. Amennyiben Szolgáltató, vagy érdekkörében eljáró személy a titoktartási kötelezettségét megszegi, úgy Szolgáltató köteles az esetlegesen felmerült kárt megtéríteni Megrendelő részére.

9.5./ Szerződő felek rögzítik, hogy az Üzleti Titok körébe tartozó információkat a Szolgáltató kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén hozhatja nyilvánosságra.

9.6./ Szolgáltató titoktartási kötelezettség a Vállalkozási Szerződés megszűnését követően a megszűnéstől számított 10 (tíz) évig áll fenn.

9.7./ Szolgáltató jogosult a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül is referenciaként nyilvánosságra hozni annak tényét, hogy Megrendelő ügyfélköréhez tartozik, illetve tartozott, valamint ennek tényét URL-jén, egyéb online vagy offline felületén korlátozás nélkül közzétenni.

9.8./ A Szolgáltató az elvárható gondosság keretein belül óvja a Megrendelő által a Szolgáltatóval szerződésben álló partnercég szerverein tárolt adatokat, azonban az adatok esetleges elvesztéséért és az abból eredő károkért nem vállal felelősséget. A Megrendelő az adatokat saját felelősségére tárolja a Szolgáltatóval szerződésben álló partnercég szerverein. A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a harmadik fél által részére nyújtott szolgáltatás kapcsán felmerülő, adatvesztésért és az abból felmerülő károkért.

9.9./ A Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért kizárólag a Megrendelő felel.

10. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

10.1./ Adatkezelés fogalma:

– Szöveges tartalmak frissítése CMS alapú rendszerekben;

– Vizuális tartalmak frissítése CMS alapú rendszerekben;

– Vizuális elemek cseréje Elementor vizuális szerkesztő segítségével.

10.2./ Nem tartozik az adatkezelés az adatfeltöltés fogalmába:

Külső felhasználásra szánt grafika készítése. (Hirdetések; nyomtatott promóciók; üzletben, irodában elhelyezhető reklám és felhívást elősegítő grafika; névjegykártya; szórólap; stb.), termékfeltöltés CMS alapú webáruházba, ingatlanfeltöltés CMS alapú ingatlan adatbázisba.

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1./ Szerződő felek a Vállalkozási Szerződés megkötését követően egymással együttműködve kötelesek eljárni, továbbá a Vállalkozási Szerződésből és a jelen ÁSZF-ből eredő jogaikat és kötelezettségeiket mindvégig jóhiszeműen kötelesek gyakorolni, illetve teljesíteni.

11.2./ Amennyiben a Vállalkozási Szerződés vagy a jelen ÁSZF egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, úgy az nem érinti a teljes szerződés (a továbbiakban: Szerződés) érvényességét, kivéve, ha e nélkül Szerződő felek a Szerződést egymással nem kötötték volna meg. Szerződő felek az érvénytelen kikötést olyan új rendelkezéssel kötelesek pótolni, amely a Szerződés tartalmának és Szerződő felek szerződési akaratának megfelel. A jelen pontban foglaltak értelemszerűen vonatkoznak az esetleges joghézagok megszüntetésére is.

11.3./ Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés módosítása vagy kiegészítése csak írásban érvényes, a szóban közölt módosítás vagy kiegészítése érvénytelen.

11.4./ A Szerződésből eredő bármely nyilatkozat – a Szerződés rendes, vagy azonnali hatályú megszüntetése kivételével, amelyeket az (ii) és az (iii) alpont szerint nem lehet a másik Szerződő féllel érvényesen és joghatályosan közölni–, csak akkor tekinthető érvényesnek, ha az írásos formában történik. Minden a Szerződéssel kapcsolatos közlést – a fenti kivétel figyelembe vétele és megfelelő alkalmazása mellett – írásban kell megtenni és (i) tértivevényes ajánlott levélként, továbbá (ii) futár általi kézbesítéssel, vagy (iii) személyes átvételt is igazoló nyilatkozattal, vagy (iv) a Vállalkozási Szerződésben meghatározott e-mail címre küldött elektronikus levél megküldésével – különösen a Szerződés mellékleteinek módosítása esetén – minősül szerződésszerűen közöltnek. A tértivevényes ajánlott levélként történő feladás esetén a közélés időpontja a tértivevényben átvételként feltüntetett időpont. A (iv) pont szerinti e-mail üzenet a megküldését követő munkanapon kézbesítettnek tekintendő. Abban az esetben, ha Szerződő felek bármelyike a fenti módon – a rendes, vagy az azonnali hatályú megszüntetésre megállapított kivétel figyelembe vétele és megfelelő alkalmazása mellett – kétszer eredménytelenül kísérli meg bármely jognyilatkozatnak, tájékoztatásnak, értesítésnek a közlését, úgy a második sikertelen közlést követő ötödik napon a jognyilatkozat, tájékoztatás, értesítés kézbesítettnek, közöltnek és joghatályosnak tekintendő.

11.5./ Amennyiben Szerződő felek bármelyikének személyében jogutódlás következne be, úgy a Szerződésben foglaltak – minden jogcselekmény nélkül – a jogutódra is kiterjednek.

11.6./ A Szerződő felek mentesülnek a Vállalkozási Szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése alól a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény esetében (vis maior) (pl. természeti katasztrófa, tűz, áradás, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk, szervert érintő hackertámadás, jogosulatlan hozzáférés). Amennyiben a vis maior időszaka meghaladja a kettő hónapot bármelyik Szerződő fél jogosult a Vállalkozási szerződést azonnali hatállyal felmondani.

11.7./ Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Szerződéssel, illetve annak értelmezésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi jogvitát békés úton oldják meg.

11.8./ A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak. Amennyiben a jogvita békés úton nem rendezhető, úgy Szerződő felek a vita elbírálására a pertárgyértéktől függően a Berettyóújfalui Járásbíróság / Debreceni Törvényszék illetékességét kötik ki a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartásról szóló törvénynek megfelelően.

PROJEKTSZABÁLY

1. ÚJ MEGRENDELÉS FELTÉTELEI

1.1./ Szolgáltató csak a vele szerződésben álló partnercég által kezelt és felügyelt szervereken jogosult új projekt elindítására. Amennyiben megrendelő már rendelkezik tárhellyel úgy azt lemondja és Szolgáltatóval szerződésben álló partnercég által biztosított tárhely szolgáltatást veszi igénybe.

1.2./ Amennyiben megrendelő már rendelkezik domain névvel úgy azt köteles átirányítani Szolgáltatóval szerződésben álló partnercég által kezelt szerver névszervereire vagy ha úgy látja hatékonynak megbízhatja Szolgáltatót a domain átregisztrációjával, hogy domain neve és tárhelye egy helyen legyen kezelhető.

Átirányításra szolgáló névszerverek adatai:

Névszerver 1: NS1.TARHELYKOZPONT.HU

Névszerver 2: NS2.TARHELYKOZPONT.HU

1.3./ Szolgáltató megrendelő részére a projekt sikeres elvégzéséhez és befejezéséhez szükséges minden információt közöl megrendelő elektronikus levelezési (e-mail) címére küldött összefoglaló tájékoztatóban.

1.4./ Megrendelő köteles az 1.3. pontban említett összefoglaló tájékoztató alapján minden szükséges adatot fejlesztő részére átadni, mely a projekt befejezéséhez elengedhetetlen. Szolgáltató az 1.3. pontban megjelölt összefoglaló tájékoztatóban csak a projekthez szükséges adatokat kéri be.

1.5./ Megrendelő a megrendelés napján – maximum 8 napon belül – munkadíj előlegfizetésre köteles. A munkadíj előleg tartalmazza a projekthez elengedhetetlen licenszelt szoftverek éves díját.

2. FELÚJÍTÁSSAL KAPCSOLATOS MEGRENDELÉS FELTÉTELEI

2.1./ Szolgáltató csak vele szerződésben álló partnercég által kezelt és felügyelt szervereken jogosult projekt elvégzésére. Minden meglévő CMS alapú honlap, melynek felújítása a projekt célja teljesen újraépítésre kerül a megrendelő által megadott paraméterek szerint. A CMS projekt elkészítését követően a meglévő domain átirányításra kerül az 1.2. pontban meghatározott feltételek szerint. A projekt lezárását követően megrendelő lemondhatja régi tárhelyét, mellyel régi adatai elvesznek – kivéve ha biztonsági mentés előzi meg a szolgáltatás lemondását. A biztonsági mentés létrehozása a megrendelő feladata.

2.2./ Szolgáltató megrendelő részére a projekt sikeres elvégzéséhez és befejezéséhez szükséges minden információt közöl megrendelő elektronikus levelezési (e-mail) címére küldött összefoglaló tájékoztatóban.

2.3./ Megrendelő köteles az 2.2. pontban említett összefoglaló tájékoztató alapján minden szükséges adatot Szolgáltató részére átadni, mely a projekt befejezéséhez elengedhetetlen. Szolgáltató az 2.2. pontban megjelölt összefoglaló tájékoztatóban csak a projekthez szükséges adatokat kéri be.

2.4./ Megrendelő a megrendelés napján – maximum 8 napon belül munkadíj előlegfizetésre köteles. A munkadíj előleg tartalmazza a projekthez elengedhetetlen licenszelt szoftverek éves díját.

3. CMS ALAPÚ HONLAPOK TARTALOMKEZELÉSE, FELÜGYELETE, SZÖVEGES ÉS VIZUÁLIS TARTALMÁNAK FRISSÍTÉSE

3.1./ Szolgáltató megrendelő kérésére vállalja honlapok tartalmának kezelését, rendszergazdai feladatok elvégzését, CMS alapú weboldalak felügyeletét. A szolgáltatás havidíj ellenében vehető igénybe. A havidíjas rendszergazdai és tartalomkezelési szolgáltatások árait a “Tartalomkezelési és rendszergazdai szolgáltatásokra vonatkozó díjszabások” szekcióban tekintheti meg.

3.2./ Szolgáltató csak akkor köteles vállalni honlapok felügyeletét vagy tartalmának kezelését ha az Szolgáltatóval szerződésben álló partnercég szerverén van elhelyezve és Szolgáltató készítette el azt.

4. WEBÁRUHÁZAK, INGATLAN ADATBÁZISOK, HIRDETÉSI ÉS EGYÉB KOMPLEX FELÉPÍTÉSŰ RENDSZEREK KÉSZÍTÉSE

4.1./ Szolgáltató a szekció címében feltüntetett rendszerek elkészítése esetén nem vállalja az alábbiakat:

Webáruház termékeinek feltöltését

Ingatlanok feltöltését

Fiktív hirdetések megjelenítését, feltöltését

Más tulajdonában álló weboldal tartalmának másolását.

5. KÉSEDELMES FIZETÉS

5.1./ Megrendelő köteles a megrendelés napján és a projekt lezárásának napján – esetenként köztes időszakban – kiküldött díjbekérő fizetési határidejét betartani. Amennyiben megrendelő késik a projekt munkadíj előlegének, rész munkadíjnak vagy projekt lezárásának díjának megfizetésével, úgy Szolgáltató a díjbekérő értékének 25%-val (huszonöt százalékával) megegyező késedelmi díjat ír jóvá a díjbekérőn, melyet megrendelő köteles a szolgáltatás díjával együtt megfizetni. Amennyiben a késedelmi díj nem kerül megfizetésre úgy a honlap elérése korlátozásra, futó projekt esetén a munkavégzés szüneteltetésre kerül a visszakapcsolásért szolgáltató 15000 Ft. (tizenötezer forint) összegű visszakapcsolási díjat számol fel. A késedelmi díj megfizetésének határideje a díjbekérő lejárati dátumától számított 3 nap.

5.2./ Ha megrendelő nem fizeti meg a munkadíj előleget és a késedelmes fizetésért felszámított késedelmi díjat a projekt nem kerül elindításra és a megrendelés törlésre kerül. Szolgáltató törölt megrendelés esetén új megrendelést nem vesz fel szóban forgó megrendelőtől.

5.3./ Ha megrendelő nem fizeti meg a projekt lezárásának napján kiküldött díjbekérőn feltüntetett munkadíjat – esetenként köztes időszakban rész munkadíjat – és az esetleges késedelemért felszámított késedelmi díjat úgy 8 nap türelmi időt követően Szolgáltató fizetési meghagyási eljárást indít megrendelő felé. Ha a fizetési meghagyási eljárásra sem érkezik válasz Szolgáltató jogosult bírósági úton behajtani a tartozást és a honlapot törölni.

5.4./ A késedelmi díj fizetési kötelezettség vonatkozik rendszeresen megújuló és egyszeri, óradíjas szolgáltatásokra egyaránt.

6. PROJEKT LEZÁRÁSA

6.1./ Projekt lezárásának definíciója:

Projekt lezárása abban az esetben történik ha:

sikeres lezárásra kerül sor, mely azt jelenti, hogy minden szöveges és vizuális tartalmi elem átadásra és elhelyezésre kerül a honlapon

a honlap technikailag elkészül és bevételszerzésre alkalmassá válik, viszont a meghatározott elkészítési időt túllépjük késedelmes tartalombeküldés miatt. Ebben az esetben a hiányzó tartalmat megrendelő helyezi el honlapján. Bővebben a 6.4 pontban részletezzük

megrendelő 7 (hét) napot meghaladó időtartamra előzetes egyeztetés nélkül elérhetetlenné válik az általa megadott elérhetőségek bármelyikén, mellyel akadályozza vagy lehetetlenné teszi a további munkavégzést

megrendelő szerzői jogokat, szellemi tulajdont sértő vagy egyéb mindenkor hatályos jogszabályok szerint jogsértő tartalmat kíván feltöltetni a honlapra. Ebben az esetben a szerződés azonnali megszüntetése lép érvénybe. Szerződésmegszüntetés esetén megrendelő köteles kifizetni Szolgáltatónak az elvégzett munka arányosan felszámított költségeit

6.1./ Sikeres projekt lezárását követően Szolgáltató kiküldi megrendelő részére a CMS weboldalhoz tartozó hozzáférési adatokat, valamint támogatási dokumentációt a tartalomfrissítés megkönnyítéséhez. Amennyiben megrendelő úgy érzi a dokumentáció számára nem érthető vagy kevesli a benne foglalt információkat úgy megrendelőnek lehetősége van Szolgáltató által összeállított részletes oktatóanyag igénybevételére, melynek díja egyszeri 11790 (tizenegyezer-hétszázkilencven) forint. Az oktatóanyag tartalmazza a honlap minden funkciójának ismertetőjét, funkciólistát, videó segédanyagokat, PDF dokumentációkat. Szolgáltató folyamatosan frissíti az oktatóanyag tartalmát, mely segítségére lesz megrendelőnek a bevezetett újdonságok, frissítések kezelésében.

6.2./ Projekt lezárását követően megrendelő kérheti Szolgáltató segítségét a CMS alapú honlap tartalmának kezelésében, módosításában. A támogatási szolgáltatás igényelhető óradíj alapon és a 3. pontban leírt havidíjas szolgáltatás keretében. Amennyiben megrendelő egyszeri módosítást kér úgy a felszámított óradíj 3250 (háromezer-kettőszáz ötven) forint / óra. Óradíjas rendszergazdai szolgáltatás esetén minden megkezdett óra teljes díja megfizetendő. Új honlap elkészítése esetén óradíjas számlázásra nincs lehetőség.

6.3./ Késedelmes fizetés esetén a késedelmi díj megfizetési kötelezettség ezen szolgáltatásokra is érvényes.

6.4./ Amennyiben megrendelő tartalombeküldési kötelezettségének nem tesz eleget és elektronikus levelezési címére küldött tartalombekérő e-mailre nem válaszol vagy a megrendelő elérhetetlenné válik, úgy 7 (hét) nap elteltével a projekt automatikus lezárásra kerül és a fennmaradó munkadíj részarányosan számlázásra kerül. Késedelmes fizetés esetén ebben az esetben is késedelmi díj kerül felszámolásra az 5.1. pontban foglaltak alapján, továbbá 8 (nyolc) nap türelmi időt követően a honlap zárolásra kerül.

7. JOGI DOKUMENTÁCIÓK

7.1./ Megrendelő köteles Szolgáltató részére a projekt lezárása előtt biztosítani a honlaphoz szükséges jogi dokumentációkat. Ezen dokumentációk honlaptípusonként eltérnek. Szolgáltató tájékoztatja megrendelőt az 1.2. pontban megjelölt összefoglaló tájékoztatóban, hogy milyen jellegű dokumentációkra van szükség.

A leggyakoribb lehetőségek:

Üzleti bemutatkozó honlap esetén: adatkezelési tájékoztató, süti nyilatkozat

Webáruház esetén: általános felhasználási feltételek, adatkezelési tájékoztató, süti nyilatkozat, szállítási és fizetési információk.

 

7.2./ Amennyiben megrendelő a 7.1. pontban említett dokumentációkat nem küldi meg Szolgáltató részére, hogy azt elhelyezze a készülő honlapon úgy Szolgáltató felelősséget nem vállal azok hiányáért.

8. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

8.1./ Szolgáltató nem tehető felelőssé tartalomhiány miatt fennálló késlekedésért és az ebből esetlegesen felmerülő károkért. Szolgáltató minden a projekt lezárásához szükséges információt bekér a munkafolyamat legelején.

8.2./ Szolgáltató nem tehető felelőssé a megrendelő által küldött tartalom egyediségéért, hitelességéért, esetlegesen más tulajdonában álló honlapról másolt tartalomért.

8.3./ Szolgáltató nem tehető felelőssé projekt lezárását és a honlap átadását követően észlelt hibákért. Megrendelő átvétel előtt átnézte a honlapot és annak jellegét, működését, design elemeit elfogadva vette át Szolgáltatótól. Hibák észlelése esetén Szolgáltató a 6.2. pontban meghatározott óradíjas rendszergazdai szolgáltatás keretében vállalja azok kijavítását – amennyiben megrendelő nem kérte a havidíjas tartalomkezelési és rendszergazdai szolgáltatást honlapja mellé.

8.4./ Szolgáltató nem tehető felelőssé tárhely szolgáltatás szünetelése, akadozása esetén mivel Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott kereteken belül viszonteladóként dolgozik így ez harmadik fél által okozott hibának minősül.

8.5./ Szolgáltató nem tehető felelőssé a honlap felépítése során használt bővítmények, szoftverek frissítése során felmerülő hibákért mivel azokat nem ő fejleszti. Amennyiben a honlap működésében fennakadás áll fenn egy hibás frissítés telepítését követően (a bővítmények rendszerint automatikusan frissülnek), úgy Szolgáltató a 6.2. pontban foglaltak alapján óradíjas rendszergazdai szolgáltatás keretében hárítja el a hibát, melyet megrendelő az erre a célra fenntartott csatornát használva jelent hibajegyként Szolgáltató részére bejelentkezést követően.

9. FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA, PROJEKTSZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE

9.1./ Jelen projektszabályzat egy időben lép hatályba az Általános Szerződési Feltételekkel a megrendelés napján.

9.2./ Megrendelő köteles minden pontot betartani, amennyiben ez nem történik meg a szerződés felbontása is megtörténhet, mely esetben megrendelő köteles a fennálló költségeket megfizetni.

9.3./ Szolgáltató jogosult jelen projektszabályzat bővítésére, módosítására. A módosításról megrendelőt a megrendeléskor megadott elektronikus levelezési (e-mail) címen értesíti. Módosítás esetén az új szabályzat azonnal életbe lép Átfutási idő nincs – kivéve ha az értesítési e-mailben másképp nem szerepel.

10. EGYÉB KIEGÉSZÍTÉSEK

10.1./ Szolgáltató nem vállalja honlapok keresőoptimalizálását, google vagy social media platformokon indított hirdetések kezelését, így ezen szolgáltatások nem tartoznak a projekt költségeihez, viszont Szolgáltató javasolhat szakembert aki ezen feladatokat elvégzi. Szolgáltató az ajánlott szakember munkájáért nem vállal felelősséget.

10.2./ Egy projekt elindítását követően megrendelő maximum 3 (három) nagyobb módosítást kérhet. További nagyobb módosítások plusz költséget jelenthetnek megrendelő számára.

Nagyobb módosítások definíciója:

teljes menürendszer visszatörlése, újraépítése

teljes design átalakítása (színek, alakzatok, vizuális tartalmak törlése és cseréje legalább 3 aloldalon)

teljes aloldalak újraépítése

szöveges tartalom átfogalmazása, újraírása

 

10.3./ Ha megrendelő a megrendelést és előlegfizetést, valamint az összefoglaló tájékoztatóra válaszként történő tartalombeküldést követően új menüpontokat, funkciókat ad hozzá a honlaphoz (komplex tartalommódosítást kér – új menüpontok létrehozását, bővítmények telepítését kéri) úgy Szolgáltató ezeket a feladatokat mint kiegészítést végez el a honlapon és a projekt lezárását követően kiküldött díjbekérőn “kiegészítő szolgáltatások telepítése” tételként adja hozzá a végösszeghez. Amennyiben a megrendelő által kért kiegészítésekhez licenszes szoftverek szükségesek úgy megrendelő köteles a szoftver díját is megfizetni.

 

10.4./ Amennyiben megrendelő a projekt lezárását és/vagy változtatások elvégzését követően a kiszámlázott munkadíjat vagy óradíjas tartalomkezelési szolgáltatás díját határidőre nem fizeti meg úgy szolgáltató 25% (huszonöt százalék) késedelmi díjat számol fel. Amennyiben megrendelő ezt követően sem fizeti be a számlázott összeget úgy szolgáltató korlátozhatja a honlap(ok) elérhetőségét, ebben az esetben 15000 Ft. (tizenötezer forint) visszakapcsolási díjat számláz ki megrendelő részére.

 

10.5./ Havidíjas rendszergazdai szolgáltatás megrendelése esetén megrendelő és Szolgáltató (továbbiakban felek) között határozott idejű megbízási szerződés jön létre, mely időtartama minimum 6 hónap. A megbízásos szerződés tartalma lentebb érhető el. Amennyiben megrendelő a határozott idejű szerződést lejárta előtt felmondja úgy a fennmaradó időszak díjának 45%-át köteles egy összegben kötbérként, 8 (nyolc) napos határidővel megfizetni. Ha megrendelő nem jelzi fejlesztő felé a megbízás megszüntetési igényét úgy az automatikusan megújul mindaddig míg megrendelő írásos formában le nem mondja azt.

TARTALOMKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen feltételek Weboldalak karbantartására, tartalomkezelési és rendszergazdai szolgáltatásokra vonatkozik.

A jelen Szerződési Feltételek (a továbbiakban: szerződés) hatálya kiterjed a Boskovits Richárd egyéni vállalkozó (székhely: 5516 Körösladány, Bartók Béla utca 15.; nyilvántartási szám: 52476503; Statisztikai számjel: 68946555-631123109; Adószám: 68946555-1-24), mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)

valamint a vele szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötő Megrendelőre (a továbbiakban: Megrendelő). A jelen szerződés határozza meg a Tartalomkezelési és Rendszergazdai szolgáltatásokra vonatkozó megbízás teljesítése során Megrendelő és Szolgáltató (együtt a továbbiakban: Szerződő felek, vagy bármelyikük külön-külön nem nevesítve a továbbiakban: Szerződő fél) jogait és kötelezettségeit.

A Szerződő felek jelen szerződésben határozzák meg a Szolgáltató által ellátandó feladatokat, a szerződésszerű teljesítés esetén a Szolgáltatót megillető díjazás mértékét, esedékességét, a feladatok teljesítésének ütemezését, határidejét. A jelen szerződés rendelkezései alkalmazandók mindazokban a kérdésekben, mely a Tartalomkezelési és Rendszergazdai szolgáltatásokra vonatkozik.

1. A TARTALOMKEZELÉSI ÉS RENDSZERGAZDAI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS HATÁLYA

1.1./ A jelen szerződés 2019. december 31. napján került közzétételre a Szolgáltató URL-én vagyis a www.saturnstudio.hu alatt (a továbbiakban: URL).

1.2./ A szerződés – az alábbi kivételektől eltekintve – az URL-en történő közzététellel lép hatályba. A szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni a közzététel napján.

1.3./ Megrendelő a megrendeléssel elfogadja jelen Szerződési Feltételek minden pontját.

1.4./ A Szolgáltató jogosult a jelen szerződést egyoldalúan módosítani, a módosítást pedig köteles URL-jén közzétenni. A Megrendelő, akire a szerződés hatálya kiterjed, a módosult szerződésről való alábbiak szerinti értesítést követően a Módosult szerződéssel kapcsolatban a Szolgáltató felé észrevételeket tehet. Amennyiben a Szerződő felek között a fenti észrevételek alapján a módosult szerződés kapcsán nem jön létre akár a szerződés módosításával megállapodás, a Megrendelő jogosult az ÁSZF 7.4./ pontjának szabályai szerint a szerződést felmondani.

A szerződés módosítása a módosítást URL-en történő közzétételét követően lép hatálya, feltéve, hogy a Szolgáltató a Megrendelőt az szerződés módosításáról, a Megrendelőnek a megrendelés folyamán rögzített elektronikus értesítési címére (e-mail cím) történő üzenet megküldésével értesített. Az értesítés esetleges elmaradása vagy késedelmes teljesítése esetén a módosult szerződés a Megrendelő tudomásszerzését követően lép hatályba. A módosult szerződés hatálybalépésével egyidejűleg a korábban alkalmazott szerződési feltételek hatályukat vesztik.

2. TARTALOMKEZELÉSI ÉS RENDSZERGAZDAI SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE

2.1./ Tartalomkezelési és Rendszergazdai szolgáltatások megrendelésére meglévő ügyfelek jogosultak. Szolgáltató csak a vele szerződésben álló partnercég által kezelt szervereken, illetve az általa készített honlapok kezelését, felügyeletét jogosult elvállalni.

2.2./ Havidíjas Tartalomkezelési és Rendszergazdai szolgáltatás megrendelése esetén megrendelő és Szolgáltató (továbbiakban felek) közt határozott idejű megbízási szerződést jön létre, mely időtartama minimum 6 hónap. A megbízás 6 hónapos idejének lejártát követően a szolgáltatás automatikusan megújul – kivéve ha megrendelő azt a szolgáltatás megújítási időszaka előtt legalább 14 nappal írásban le nem mondja.

2.3./ Amennyiben megrendelő a Tartalomkezelési és Rendszergazdai szolgáltatás díjának megfizetésével késedelembe esik, úgy az ÁSZF 6.4./ pontjában leírtak szerint 25% késedelmi díj fizetésére köteles.

2.4./ Amennyiben megrendelő a határozott idejű szerződést lejárta előtt felmondja a felek közti megállapodást úgy a fennmaradó időszak díjának 60%-át köteles egy összegben kötbérként, 8 (nyolc) napos határidővel megfizetni.

3. TARTALOMKEZELÉSI ÉS RENDSZERGAZDAI SZOLGÁLTATÁSBA BELETARTOZÓ FELADATOK

3.1./ A szolgáltatásba tartozó feladatok a Tartalomkezelési és rendszergazdai szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatóban olvashatók.

3.2./ Amennyiben megrendelő a Tartalomkezelési és Rendszergazdai szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatóban olvasható feladatoktól eltérő utasítást ad úgy szolgáltató annak elvégzését megtagadhatja.

4. RENDSZERGAZDAI ÉS TARTALOMKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS FELMONDÁSA

4.1./ Megrendelő bármikor lemondhatja a Tartalomkezelési és Rendszergazdai szolgáltatást, akár a 2.2. pontban meghatározott időszak vége előtt is abban az esetben, ha a fennmaradó időszak díjának, a 2.4./ pontban meghatározott részét kötbérként megfizeti az említett pontban lefektetett feltételek szerint.

4.2./ Megrendelő a 2.2./ pontban meghatározott megállapodási időszak lejárta előtt 14 nappal kötbérmentesen lemondhatja a szolgáltatást az említett pontban meghatározottak alapján.

4.3./ Amennyiben szolgáltató mondja fel a megállapodást az ÁSZF vagy Projektszabályzat bármely pontjának megszegéséért, úgy megrendelő köteles a fennmaradó időszak díjának 100%-át egy összegben kötbérként, 8 (nyolc) napos határidővel megfizetni.

5. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

5.1./ Szolgáltató nem tehető felelőssé megrendelő, megrendelő megbízottja vagy alkalmazottja által ésszerűtlen utasításokból eredő hibákért.

5.2./ Szolgáltató nem tehető felelőssé megrendelő, megrendelő megbízottja vagy alkalmazottja által küldött tartalmak elhelyezéséért. Esetleges szerzői jogokat, szellemi tulajdont vagy bármely mindenkor hatályos jogszabályt sértő tartalomért kizárólag megrendelő felel.

5.3./ Szolgáltató nem tehető felelőssé harmadik személy által fejlesztett és értékesített bővítmények, szoftverek működéséért és az esetleges működési hibákból eredő károkért.

5.4./ Szolgáltató nem tehető felelőssé a viszonteladói szerveren, tulajdonos által végzett módosításokból eredő adatvesztésekért, a honlapon bekövetkezett hibákért és az ebből fakadó esetleges károkért.

5.5./ Szolgáltató nem tehető felelőssé megrendelő alkalmazottja munkavégzésének, idejének hiányából vagy figyelmetlenségéből eredő késedelmes díjfizetésért felszámított késedelmi díjért. Szolgáltató Ezek alapján sem áll el a késedelmi díj megfizetésének lehetőségétől.

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

6.1./ Jelen a Tartalomkezelési és Rendszergazdai szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF teljes tartalma és a kiegészítésként szolgáló projektszabályzatban leírtak az irányadóak.